Privacybeleid

Je tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom verwerken we je klantgegevens. Zo kunnen we je krediet optimaal beheren, ons productgamma en onze informatie afstemmen op jouw behoeften. Respect voor je privacystaat daarbij boven alles. Dat is ons engagement.

Omdat we je duidelijk willen informeren over de manier waarop we je privacy beschermen en rekening houden met jevoorkeuren. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.

Je mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van je klantgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Studiebureel J.P.L. NV met de maatschappelijke zetel gevestigd te Weg Naar As 138/11, 3600 Genk. Dit charter informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Studiebureel J.P.L. NV valt.

Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde- of te identificeren natuurlijke persoon: eennaam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven datverband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen,registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Studiebureel J.P.L. NV verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden op basis van diverse rechtsgronden, enziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Studiebureel J.P.L. NV geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

· Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, emailadres,…….

· Socio-demografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat,…..

·Gegevens over je producten en je vermogen.

·Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet.

·Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op de website van Studiebureel J.P.L. nv (Kredietunie). raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame op de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Studiebureel J.P.L. NV reclame hebt geklikt.)

·Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes.

·Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent).

·Gegevens die we via derden hebben verkregen, bv. van het Rijksregister of gegevens van externe bedrijven die we gebruiken om onze bestanden aan te vullen en te verbeteren.

·Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites. Ze onthoudenje voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan jebehoeften.)

Studiebureel J.P.L. NV verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit, nochpolitieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Studiebureel J.P.L. NV bijvoorbeeld wanneer je:

• contact met ons opneemt (bv. potentiële klant);

• klant wordt;

• deelneemt aan een enquête;

• gebruik maakt van een van onze producten of diensten;

• onze website bezoekt;

Waarvoor verwerkt Studiebureel J.P.L. NV je gegevens?

• Het beheer van je klantdossier;

• De toekenning en het beheer van kredieten en diensten;

• De permanente verbetering van onze diensten en processen;

• De veiligheid van personen en goederen;

• Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten;

• Studies, modellen en statistieken;

• De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie;

• Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme;

• De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen;

• Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens;

• Het vooraf invullen van velden;

• Het vooraf invullen van reeds bekende gegevens van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen;

• Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn

We zouden je klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

• Voor marketingdoeleinden, om je behoeften juist te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria: leeftijd, plaats, of je eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie.

• Om je een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. We nemen onder andere de volgendecriteria in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen,historiek van de klantrelatie en lasten.

Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen. Studiebureel J.P.L. NV verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

Wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren;

of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven;

of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen;

of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwichttussen de belangen van Studiebureel J.P.L. NV en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van jeprivacy.

Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Studiebureel J.P.L. NV zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

De verwerking van je gegevens door Studiebureel J.P.L. NV is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevensworden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt.

Studiebureel J.P.L. NV en werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisico’s.

U contacteert en consulteert ons in onze hoedanigheid van kredietmakelaar. Hierdoor is het noodzakelijk dat wij uw noodzakelijke gegevens overmaken aan een van onze partners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Hierna volgt de opsomming van onze partners.

• Allianz Benelux SA, Koning Albert II Laan 32, 1000 Brussel

• CKV spaarbank, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem

• Creafin NV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier

• Credimo NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse

• Cofidis NV, chaussée de Lille, 422A, 7501 Orcq

• Demetris NV, P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden

• Elantis NV, Rue des Clarisses 38, 4000 Luik

• Europabank NV, Burgstraat 170, 9000 Gent

• Bpost Bank NV, Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel

• Record Credits NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel

• P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

• Afi Esca NV, quai Kléber 2, 67000 Straatsburg

• Cardif Assurance Vie, Bergensesteenweg 1424,1070 Brussel

• NN Group NV, Schenkkade 65, 2595 Den Haag

• April Belgium, Rue Émile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert

Hoger vernoemde partners verwerken uw persoonsgegevens in hun hoedanigheid als verantwoordelijke van de verwerking.

In het geval van face to face contact met de klant, welke zijn de verwerkte gegevens?

• Die welke via Studiebureel J.P.L. NV worden ingezameld;

• Die welke via derden worden verkregen.

• Doel van de verwerking, onder meer:

• Voornamelijk voor de toekenning en de uitvoering van uw krediet;

• Voor commerciële doeleinden;

• Om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, het beheer en het risicomanagement.

Onze partners bezorgen die gegevens tijdens de toekenningsprocedure aan Studiebureel J.P.L. NV en aan de overheidindien wettelijk verplicht, alsook aan Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, división ICP (“AtradiusICP”), avenue Prince de Liège 78, 5100 Namur voor het uitoefenen van zijn gereglementeerde activiteit inzake kredietverzekering (dataprotection.icp@atradius.com)

Onze partner zou Uw gegevens automatisch kunnen verwerken om u een krediet toe te kennen/te weigeren op basisvan een algoritme. De bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar vanaf de weigering van het krediet of vanaf heteinde van Uw krediet als het werd aanvaard. U geniet diverse rechten m.b.t. die gegevens: recht op toegang, tot rechtzetting en overdraagbaarheid.

In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijenwaarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken,zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht. Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens een

Voor hypothecaire kredieten zal Studiebureel J.P.L. NV deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectievelijke rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (naeen overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbondenzijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, demeldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

Algemeen recht op verzet tegen direct marketing.

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketingdoeleinden. Wend je daarvoor tot Studiebureel J.P.L. NV per e-mail naar laurens.lenskens@jpl.be samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

Recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag voor direct marketingdoeleinden.

Wil je niet dat we je gedrag op de websites van Studiebureel J.P.L. NV gebruiken voor direct marketingdoeleinden? Jekan er je zonder rechtvaardiging tegen verzetten. Door het ons te melden per e-mail naar laurens.lenskens@jpl.besamen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens.

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

• de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit;

• de doeleinden van de verwerking;

• de geadresseerden of categorieën van geadresseerden.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaaldegevallen wissen, voor zover de wet het toelaat. Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jouworden bezorgd ofwel aan een derde. Gelieve je verzoek te preciseren per e-mail naar laurens.lenskens@jpl.be samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet.

Onze medewerkers onderzoeken alle kredietaanvragen. Je consumentenkrediet kan niet worden geweigerd op basisvan een automatische verwerking. Je wordt steeds in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onzewerknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na je kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

Heb je nog vragen?

Onze verantwoordelijke gegevensbescherming helpt je graag verder. Bij Studiebureel J.P.L. NV is de bestuurder, p.a. Weg naar As 138/11, 3600 Genk, de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

Klachten?

Die krijgen we liever niet. Indien je toch niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens, heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.