Privacybeleid

laatste revisie: 18/01/2024

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven door Kredietunie, commerciële benaming van Studiebureel J.P.L. NV, met maatschappelijke zetel te Weg Naar As 138 bus 11, 3600 Genk, ondernemingsnummer BE0426.788.320. Studiebureel J.P.L. NV is de verwerkingsverantwoordelijke van deze website.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR), evenals eventuele toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, indien van toepassing.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@jpl.be of per post naar bovengenoemd adres.

Onze Data Protection Officer (DPO) is eveneens bereikbaar via dezelfde contactgegevens, met vermelding 'tav de DPO'.

Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke handeling met betrekking tot gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Dit omvat het verzamelen, bewaren, gebruiken en delen van gegevens met derden.

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder beschrijven we de gegevens die we mogelijk van u verwerken, afhankelijk van de situatie, uw voorkeuren en hoe u contact met ons opneemt.

Algemeen

Van al onze contacten kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Elektronische identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens).
 • Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in het kader van een GDPR-verzoek).
 • Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.).
 • Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.).

Hoofdactiviteit

Van onze klanten kunnen we aanvullend de volgende gegevens verwerken voor het verlenen van diensten en advies:

 • Contractuele gegevens (bv. ingeplande afspraken, ondertekende klantenfiche/overeenkomst, adres, etc.).
 • Identiteitskaartgegevens voor wettelijk verplichte identiteitsverificatie bij kredietbemiddeling en -verstrekking.
 • Persoonlijke informatie zoals nationaliteit, geslacht, land van wettelijke woonplaats en burgerlijke staat.
 • Bankgegevens inclusief rekeningnummer.
 • Financiële gegevens met betrekking tot het gewenste krediet, zoals inkomsten, schulden, lopende leningen, gezinssituatie, etc.
 • Feedback, testimonials en promotionele content in verband met onze dienstverlening.

Partners

Van partners, inclusief kredietgevers, verzekeringsmaatschappijen en derde zaakaanbrengers, kunnen we aanvullend de volgende gegevens verwerken:

 • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.).
 • Betalings- en facturatiegegevens.
 • Feedback, testimonials en promotionele content.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden en verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor deze doeleinden:

 • Operationele doeleinden: optimalisatie van onze website, statistische doeleinden, beantwoorden van contactvragen.
 • Zakelijke doeleinden: ondersteuning van klanten bij het vinden van geschikt krediet, communicatie over onze dienstverlening, informeren over beleid, algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden, ontwikkeling en beheer van relaties met contactpersonen en partners.
 • Commerciële doeleinden: toesturen van marketingcommunicatie, verzenden van nieuwsbrieven, registratie van inschrijvingen voor evenementen, promoties.
 • Juridische of wettelijke doeleinden: voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, naleven van interne en externe auditvereisten, bescherming van rechten, privacy, veiligheid of eigendom.

Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens alleen op basis van de verwerkingsgronden zoals uiteengezet in de GDPR:

 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
 • Noodzakelijk voor de totstandkoming/uitvoering van een overeenkomst: voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u.
 • Gerechtvaardigd belang: op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zoals promotie van activiteiten, verbetering van dienstverlening, waarborgen van veiligheid.
 • Toestemming: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

In gevallen waarbij bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt moeten worden, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die we verwerken, verkrijgen we rechtstreeks van u. In het kader van onze dienstverlening kunnen we gegevens ook ontvangen van derde zaakaanbrengers.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens alleen wanneer strikt noodzakelijk voor de genoemde doeleinden of wanneer wettelijk verplicht met onder andere kredietgevers, verzekeringsmaatschappijen, overheidsorganen en juridische instanties, zoals vereist voor de genoemde doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bewaartermijnen zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met betrekking tot de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden gegevens gewist of geanonimiseerd.

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of onrechtmatige verwerking. We streven ernaar gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken.

Wat zijn uw rechten?

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw gegevens, zoals het recht van inzage, aanpassing, gegevensuitwissing, beperking van verwerking, intrekken van toestemming, bezwaar, en recht op overdraagbaarheid. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jpl.be of per post naar Weg Naar As 138 bus 11, 3600 Genk, met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op onze website. In geval van substantiële wijzigingen informeren wij betrokkenen mogelijk rechtstreeks. De laatste wijzigingsdatum staat bovenaan vermeld.

Klachten?

Die krijgen we liever niet. Indien je toch niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens, heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.