Voorstelling van ons kantoor

Identiteit

STUDIEBUREEL J.P.L. NV

Weg naar As 138/11, 3600 Genk

Ondernemingsnummer: 0426.788.320

Vertegenwoordigd door Laurens Lenskens, bestuurder.

Tel : +32(0)89/35.65.21

info@kredietunie.be

www.kredietunie.be

Registratie bij de FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten)

Ons kantoor is, onder het nummer 0426.788.320, ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht in het statuut van makelaar in hypothecair krediet en consumentenkrediet.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven onder het nummer 0426.788.320 in het register van Belgische verzekeringstussenpersonen onder de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar.

Deze inschrijving kunt u steeds verifiëren via onderstaande link: https://www.fsma.be/nl/party/studiebureel-jpl

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.

Als verzekeringsmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare verzekeringsovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare overeenkomst(en) aan rekening houdend met uw behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.

Om de belangen van onze cliënten te beschermen, hebben wij doeltreffende administratieve en organisatorische procedures ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om belangenconflicten op te sporen, te vermijden, te controleren en te beheren. Naast de verplichting om onze activiteiten op eerlijke, billijke en professionele wijze uit te oefenen in het belang van de cliënt, vormt ons beleid inzake belangenconflicten een aanvulling op onze gedragscode.

Klachtenbehandeling

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.

Voor klachten in geval van geschillen met uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsmakelaar, kunt u contact opnemen met de verzekeringsbemiddelingsdienst: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Telefoon: 02/ 547 58 71 - info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be/nl

Algemene voorwaarden van ons kantoor

De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van krediet- en verzekeringsovereenkomsten.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie verstrekt. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten bezorgen. Het is aan u om deze documenten aandachtig te lezen. Ons kantoor staat ter beschikking voor alle inlichtingen, opmerkingen en/of eventuele anomalieën.

Commissie

Voor onze bemiddeling met betrekking tot kredieten en verzekeringen ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een late fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeert ons kantoor over de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken. Voor onze verzekeringsdistributiediensten ontvangen wij gewoonlijk een vergoeding in de vorm van commissies van de geselecteerde verzekeringsmaatschappijen. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als cliënt betaalt. Daarnaast is het mogelijk dat wij een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille die ons door de verzekeringsmaatschappij is toevertrouwd of voor aanvullende opdrachten die Studiebureel J.P.L voor rekening van de verzekeringsmaatschappij uitvoert. Wij ontvangen ook vergoedingen van allerlei aard, zoals door de verzekeringsmaatschappijen georganiseerdeopleidingsreizen.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Iedere partij, zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen met uitzondering van de informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de (her)verzekeringsmaatschappij, expert, enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verbindt u zich ertoe de vragen die ons kantoor verplicht is dienaangaande te stellen, te beantwoorden en het kantoor op het eerste verzoek de gevraagde documenten te verstrekken.

Solvabiliteit van de kredietgevers en verzekeringsmaatschappijen

In het kader van hun activiteiten inzake distributie van kredieten en verzekeringen, is ons kantoor niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit van de kredietgevers en verzekeringsmaatschappijen.

Toepasselijk recht

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Download items:

- Fiche Kredietbemiddeling