AssurMiFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

Informatieverstrekking

Studiebureel J.P.L. NV verbindt zich ertoe correcte, accurate, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken zodat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Deze beslissing kan bestaan uit het (al dan niet) sluiten van een krediet- of verzekeringsovereenkomst of het vragen van bijkomende informatie. Wij doen er alles aan om deze informatie begrijpelijk voor te stellen.

Wij zetten ons in om zinvolle vergelijkingen voor te stellen, op een correcte en evenwichtige wijze. Dit wil ook zeggen dat wij naast een prijsvergelijking van de premies ook een kwalitatieve vergelijking van de waarborgen maken.

Algemene en bijzondere zorgplicht

Wij zetten ons op loyale, billijke en professionele wijze in voor uw belangen.

Wij zorgen ervoor dat de aangeboden verzekeringsproducten beantwoorden aan uw verlangens. Wij identificeren uw verlangens en behoeften aan de hand van de door u verstrekte informatie tijdens een bevraging die daarnaar peilt.

Indien wij advies verstrekken zullen wij de elementen preciseren waarop dat advies is gebaseerd.

Aangeboden producten en diensten

Het begrip verzekeringsbemiddeling

Studiebureel J.P.L. NV biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Deze diensten bestaan uit het verstrekken van advies over een verzekeringsovereenkomst, het voorstellen of aanbieden daarvan, het verrichten van voorbereidend werk of het sluiten zelf van de verzekeringsovereenkomst dan wel het assisteren bij het beheer of de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

Polisvoorwaarden

Deze vindt u via de website van de maatschappij, of op verzoek.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van Studiebureel J.P.L. NV

De AssurMiFID-gedragsregels leggen Studiebureel J.P.L. NV op om schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de ‘AssurMiFID-gedragsregels’ van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is Studiebureel J.P.L. NV gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Studiebureel J.P.L. NV geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Studiebureel J.P.L. NV in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) Studiebureel J.P.L. NV en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Studiebureel J.P.L. NV en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Studiebureel J.P.L. NV de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij Studiebureel J.P.L. NV een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend.

Welke maatregelen neemt Studiebureel J.P.L. NV?

Studiebureel J.P.L. NV neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoud van Studiebureel J.P.L. NV om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van Verzekeringen NV aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

assurmifid-gedragsregels

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt Studiebureel J.P.L. NV in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die ofwel deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt, of bestaat uit een aanbrengvergoeding indien het een directe verzekeringsonderneming betreft.  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van   Studiebureel J.P.L. NV   bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door Studiebureel J.P.L.NV.

Voor meer informatie contacteer ons op info@kredietunie.be