Gedragscode

10 principes voor verantwoorde kredieten en leningen

Studiebureel JPL NV onderschrijft de gedragscode van de Beroepsvereniging Van het Krediet (BVK)

Een gedragscode werd door de BVK (de Beroepsvereniging Van het Krediet) opgesteld en heeft als doel:

 • Het in evenwicht brengen van de toekenning van kredieten aan particulieren

 • De preventie en de strijd tegen het teveel aan schulden

Principe 1: Transparantie

 • De informatie over producten is verstaanbaar, niet misleidend en gebruiksvriendelijk vanuit het oogpunt van de kredietnemer.

 • Reclameboodschappen zijn ondubbelzinnig.

 • De klanten hebben toegang tot makkelijk toegankelijke contactpunten indien ze een verzoek hebben, ongeacht het verkoopkanaal waartoe ze zich richten.

Principe 2 : Correcte Prijszetting

 • We geven aan de potentiële kredietnemer een begrijpelijk overzicht van alle kosten verbonden aan onze producten (interestvoeten en kosten).

 • In de gevallen waarin dit toepasselijk is, delen we aan onze klanten het standaard JKP(Jaarlijks Kosten Percentage) mee of de OJR (Overeenstemmende Jaar Rentevoet), naargelang het geval, om hen in staat te stellen verschillende aangeboden producten te vergelijken.

Principe 3 : Dienstbaarheid aan de Klant

 • Wij geven de klant financiële begeleiding door hem de beginselen van budgetbeheer bij te brengen en hem te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen wanneer hij in gebreke zou blijven inzake afbetalingen.

 • We helpen onze klanten om die oplossingen te vinden welke het best aan hun behoeften beantwoorden.

 • We informeren de kredietnemers over de gevaren van overmatige schuldenlast , verbonden aan consumentenkrediet of hypothecair krediet , aan de hand van duidelijke gedragsregels (brochures en websites).

 • We werken met bekwaam personeel voor de kredietverkoop, het sluiten van het krediet en het beheer van betalingsachterstand, en waar nodig, zorgen we voor passende personeelsopleiding.

Principe 4 : Vertrouwelijkheid

 • De klantengegevens worden binnen de grenzen van de wet en haar verplichtingen (bijv. : kredietrisicocentrale en wettelijke overheden) vertrouwelijk behandeld.

 • Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen klanten gebruik maken van hun recht op toegang tot en, indien nodig, verbetering van de gegevens met bet rekking tot henzelf. Ze hebben eveneens het recht om zich te verzet ten tegen het gebruik van die gegevens.

Principe 5 : Klantentevredenheid

 • De klanten krijgen toegang tot alle informatie over de procedures voor klachtenbehandeling en tot de contactgegevens van de Ombudsman.

 • We registreren alle klachten van klanten en reageren onmiddellijk.

 • We gaan op geregelde tijdstippen de klantentevredenheid na.

Principe 6 : Beheer Kredietcyclus

 • We handelen overeenkomstig een vooraf bepaald kredietbeleid dat alle aspecten van de kredietcyclus behandelt:
  1. acceptatie van de klant;
  2. doorlichten van de kredietportefeuille;
  3. risicopreventie;
  4. invordering.

 • Op basis van de informatie die werd verkregen van de potentiële kredietnemer en van andere bronnen, gaan we na:
  1. met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomst ig de regelgeving inzake gegevensbescherming, of de individuele potentiële kredietnemer de mogelijkheid heeft om het betrokken krediet met zijn/haar inkomen terug te betalen;
  2. of die terugbetalingcapaciteit in de nabije toekomst zal blijven bestaan, ondanks zijn/haar huidige schuldenlast.

Principe 7 : Inzameling van Gegevens

 • We bepalen normen voor de identificatie van de klant.

 • We verzamelen zowel intern als extern de accurate en relevante informatie over de kredietnemer die wij nodig hebben om in te schatten of hij in staat zal zijn zijn financiële verplichtingen na te komen.

 • De kredietgever heeft het recht om de door de potent iële kredietnemer verst rekte informatie te controleren op de juistheid en de volledigheid ervan.

Principe 8 : Beoordeling Kredietrisico

 • Onze modellen voor krediet risicobeoordeling en analyse van de kredietportefeuille zijn systematisch gebaseerd op:
  1. kredietregels en/of scoringsmodellen;
  2. het beschikbare budget, waarbij nagegaan wordt in welke mate de klant in staat zal zijn om zijn financiële verbintenissen in de toekomst na te komen, rekening houdend met zijn voorzienbare inkomsten en uitgaven;
  3. accurate en bet rouwbare ramingen op professionele basis van de waarde van de woning in geval van woonkredieten.

 • We zullen bijzonder voorzichtig zijn wanneer het producten betreft met aanvankelijk een vaste rentevoet en/of met latere intereststijgingen, en, in het bijzonder, met betrekking tot kredieten met veranderlijke rentevoet.

Principe 9 : Risicopreventie

 • We volgen een gestructureerde aanpak opdat het krediet -en frauderisico, verbonden aan de lopende overeenkomsten, kan worden opgemerkt en ingeperkt.

 • We contacteren onmiddellijk de klant die een betaling niet uitvoert , om na te gaan wat de reden daarvan is en naar passende oplossingen te zoeken.

 • In geval van onvoorziene gebeurtenissen in het leven of andere belangrijke wijzigingen in de levensomstandigheden van de kredietnemer, zullen we aanvragen tot aanpassing/wijziging van de terugbetalingsregeling onderzoeken. In een dergelijk geval zal de kredietnemer worden ingelicht over de financiële gevolgen en de wettelijke implicaties van een eventuele wijziging van de kredietvoorwaarden.

Principe 10 : Schuldbegeleiding

 • Iedere kredietbeslissing is in het bijzonder gebaseerd op de berekening van het resterende budget. Dit vormt voor de potentiële kredietnemer een hulpmiddel bij de bepaling van zijn ontleningcapaciteit, waarbij rekening wordt gehouden, onder meer, met het bedrag van het krediet, de looptijd en de terugbetalingsregeling.

 • Wij verlenen aan de kredietnemer alle redelijkerwijze te verwachten bijstand om de afhandeling van het krediet te vergemakkelijken.

 

Als onafhankelijk kredietmakelaar vinden wij voor u het meest geschikt krediet .

X
Wij zijn momenteel gesloten
Geef hier uw telefoonnr of e-mailadres door en we contacteren u zo spoedig mogelijk.
Currently closed

Nog vragen?

Bel ons op 089 35 65 21

of contacteer ons via mail

Nieuw! via beveiligde videochat! 

Bereken uw lening

Ontdek hier welk bedrag u maandelijks dient af te lossen per type lening

Bereken nu online