Gebruikersvoorwaarden

Kredietunie stelt uw interesse voor onze website ten zeerste op prijs. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht deze aandachtig te lezen vooraleer u toegang te verschaffen tot de website. Door uw toegang en gebruik van deze website geeft u aan dat u de voorwaarden heeft doorgenomen en dat u ermee instemt door hen gebonden te zijn. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Exoneratiebeding

Terwijl Kredietunie alle redelijke inspanningen doet teneinde de inhoud van deze website behulpzaam, accuraat en up-to-date te houden, kan Kredietunie de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze website niet garanderen. Alle materiaal dat zich op deze website bevindt, inclusief software die u kan downloaden, wordt aangeboden op een "zoals het is" of een "zoals voorhanden" basis. Kredietunie biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot deze website, noch met betrekking tot de producten en diensten die op deze website worden aangeboden, inbegrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties aangaande voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, beschikbaarheid, compatibiliteit, veiligheid of nauwkeurigheid. Bovendien biedt Kredietunie geen garantie dat deze website, of de producten en diensten die op deze website worden aangeboden, zullen voldoen aan uw vereisten of dat zij ononderbroken, tijdig en veilig zullen zijn en zonder gebreken, of dat gebreken hersteld zullen worden, of dat deze website, de server die hem voorhanden maakt of de producten en diensten op deze website, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke of destructieve elementen. Beperking van aansprakelijkheid Kredietunie. stelt deze website enkel ter beschikking voor doeleinden van informatie, vermaak en gemak. Kredietunie is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, winstderving of activiteitonderbreking ten gevolge van het gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik, van deze website, zelfs indien Kredietunie op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. U stemt in met deze verdeling van aansprakelijkheid wat uw gebruik van deze website aangaat.

Wijzigen en verwijderen van de website

Kredietunie behoudt zichzelf het recht voor om, permanent of tijdelijk, (om het even welk deel van) de website, zonder voorafgaande waarschuwing, te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in dat Kredietunie niet aansprakelijk zal zijn ten overstaan van u of van enige derde partij voor een dergelijke wijziging of verwijdering.

Links naar derden

Deze website kan links naar niet-Kredietunie.be websites bevatten. Deze links worden enkel en alleen opgenomen teneinde het comfort van de gebruikers van deze website te vergroten. U stemt ermee in dat Kredietunie geen controle heeft over de inhoud van dergelijke websites en dat deze niet gedekt worden door de huidige gebruiksvoorwaarden. U stemt derhalve in met het feit dat kredietunie geen uitdrukkelijke of impliciete garantie kan geven betreffende de inhoud van dergelijke websites en niet aansprakelijk gesteld kan worden betreffende hun inhoud en gebruik. Een link naar een niet-Kredietunie website houdt niet in dat Kredietunie de inhoud van de gelinkte website goedkeurt, noch de producten en diensten die op dergelijke websites worden aangeboden. Als u een link naar een niet-kredietunie.be website gebruikt, verklaart u zich akkoord dat u dit op eigen risico doet en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om alle beschermende maatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen en andere schadelijke of destructieve onderdelen.

Copyright

Copyright 2016 Kredietunie. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website, inbegrepen doch niet beperkt tot diens tekst, beelden, illustraties, geluid, animatie en videomateriaal, inclusief hun schikking op deze website, zijn onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. U stemt in met het feit dat de inhoud van deze website niet voor commercieel gebruik gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gepubliceerd, verspreid of vertoond mag worden, of gewijzigd en doorgestuurd naar andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietunie.

Handelsmerk

Deze website bevat namen, logo's en merken die toebehoren aan Kredietunie.be of derden. Alle intellectuele eigendomsrechten die deze website bevat, inclusief copyright, handelsmerken, handelsgeheimen en patenten, zijn voorbehouden en hun gebruik of misbruik is ten strengste verboden. U stemt ermee in dat niets op deze website geïnterpreteerd kan worden als zou het een licentie verlenen of een recht om de intellectuele eigendom van Kredietunie.be of een derde te gebruiken.

Indieningen

Behoudens de persoonlijke gegevens die onderworpen zijn aan ons beleid inzake de persoonlijke levenssfeer (zie lager), stemt u ermee in dat iedere mededeling of ieder materiaal dat u naar Kredietunie zendt via het internet niet-confidentieel is en niet onderworpen aan intellectueel eigendomsrecht, en dus ook niet als dusdanig behandeld dient te worden. Indien u een mededeling of materiaal naar Kredietunie.be zendt via het internet, stemt u derhalve ermee in dat Kredietunie.be deze voor alle doeleinden kan gebruiken, inclusief voor doeleinden van reproductie, weergave, publicatie, uitzending en gebruik op een website.

Beleid inzake de persoonlijke levenssfeer

Kredietunie.be respecteert de persoonlijke levenssfeer van iedereen die deze website bezoekt. Het hiernavolgende beleid inzake de persoonlijke levenssfeer legt de omstandigheden uit onder dewelke Kredietunie uw persoonlijke data kan verzamelen tijdens uw bezoeken aan deze website, en tevens hoe Kredietunie.be deze informatie mag gebruiken.

Persoonlijke gegevens

U wordt niet vereist persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, te verstrekken teneinde u toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken. Kredietunie.be zal slechts uw persoonlijke gegevens verzamelen via deze website indien u deze zelf verstrekt aan ons, b.v., om ons toe te laten u de informatie te verstrekken die u verlangt. Telkens u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zal u gevraagd worden of u ermee instemt dat wij die gegevens in de toekomst gebruiken voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing. Tenzij de wetgeving anders voorziet, zal Kredietunie.be uw persoonlijke gegevens slechts aan verbonden ondernemingen en/of aan derden verstrekken teneinde te voldoen aan uw verzoek voor wiens doeleinden u uw persoonlijke gegevens vrijgeeft of, indien u daarmee instemt, voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, verstuurt onze server kleine stukjes informatie ("cookies") die door uw web browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het gebruik van cookies laat ons toe onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (b.v., wat de taalkeuze betreft) en tijd te besparen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Het stelt ons tevens in staat informatie te verzamelen omtrent het navigatiepatroon van onze bezoekers (b.v., aantal bezoeken, gemiddelde tijdsduur van een bezoek aan onze website, bezochte web pagina's) teneinde ons toe te laten onze website design en inhoud te verbeteren. De meeste web browsers verstrekken u de mogelijkheid te controleren indien uw browser cookies aanvaardt, verwerpt of u op de hoogte brengt iedere keer een cookie naar u wordt verzonden. Door het gebruik van cookies, kan Kredietunie.be automatisch bepaalde technische informatie verzamelen die echter niet persoonlijk identificeerbaar is. We kunnen deze informatie aggregeren voor doeleinden van marktonderzoek of om onze website te verbeteren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie over onze bezoekers te verzamelen.

Links naar derden

Deze website kan links naar niet-Kredietunie.be websites bevatten. Deze links worden enkel en alleen opgenomen teneinde het comfort van de gebruikers van deze website te vergroten. U stemt ermee in dat Kredietunie.be geen controle heeft over de inhoud van dergelijke websites en dat deze niet gedekt worden door de huidige gebruiksvoorwaarden. U stemt derhalve in met het feit dat Kredietunie.be geen uitdrukkelijke of impliciete garantie kan geven betreffende de inhoud van dergelijke websites en niet aansprakelijk gesteld kan worden betreffende hun inhoud en gebruik. Een link naar een niet-Kredietunie.be website houdt niet in dat Kredietunie.be de inhoud van de gelinkte website goedkeurt, noch de producten en diensten die op dergelijke websites worden aangeboden. Als u een link naar een niet-Kredietunie.be website gebruikt, verklaart u zich akkoord dat u dit op eigen risico doet en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om alle beschermende maatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen en andere schadelijke of destructieve onderdelen.

Gedragscode Elantis: klik hier

Gedragsscode Allianz: klik hier

Gedragsscode AXA: klik hier

Gedragsscode CKV: klik hier 
Gedragsscode Creafin: klik hier
Gedragsscode Credimo: klik hier
Gedragsscode Demetris: klik hier 
Gedragsscode Europabank: klik hier
Gedragsscode Krefima: klik hier
Gedragsscode Onesto: klik hier
Gedragsscode Record Credits: klik hier
Gedragsscode Vivium: klik hier
Gedragsscode Afi-Esca: klik hier
Gedragsscode AG Insurance: klik hier
Gedragsscode Cardif: klik hier
Gedragsscode NN: klik hier

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

Kredietunie.be behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren en dat uw verder gebruik van deze website na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen uw aanvaarding van deze wijzigingen zal inhouden.

Splitsbaarheid

Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief doch niet beperkt tot het exoneratiebedding of de hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid, ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken te zijn volgens het toepasselijke recht, dan zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de geest en de bewoordingen van de oorspronkelijke bepaling. De rest van de gebruiksvoorwaarden zal blijven gelden.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen en opgesteld in overeenstemming met Belgisch recht. Mocht enig geschil rijzen betreffende deze gebruiksvoorwaarden of deze website, dan zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel (België) gemachtigd zijn kennis te nemen van dit geschil.

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden, mocht u uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben willen raadplegen, ons willen inlichten over wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens of deze willen corrigeren, gelieve dan niet te aarzelen ons te contacteren door op de knop "contacteer ons" te klikken op deze website Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Kredietunie.be. Zij werden het laatste gewijzigd op 01-03-2014. 

X
Wij zijn momenteel gesloten
Geef hier uw telefoonnr of e-mailadres door en we contacteren u zo spoedig mogelijk.
Currently closed

Nog vragen?

Bel ons op 089 35 65 21

of contacteer ons via mail

Nieuw! via beveiligde videochat! 

Bereken uw lening

Ontdek hier welk bedrag u maandelijks dient af te lossen per type lening

Bereken nu online